Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.latkylouny.cz (dále i jen „e-shop“), jehož provozovatelem je Jana Brindlerová, se sídlem Vrchlického 322, Cítoliby, IČ: 15692337. VOP blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.2 Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

2. Informace před uzavřením smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje.

2.1 Údaje o prodávajícím:

Název: Jana Brindlerová
Sídlo: Vrchlického 322, Cítoliby 43902
IČ: 15692337
DIČ: Prodávající není plátcem DPH
Telefon: +420 604 164 572
Email: info@latkylouny.cz

Doručovací a fakturační adresa: Vrchlického 322, Cítoliby 43902

2.2 Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

2.3 Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.4 Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech dodání jsou uvedeny zde. 

2.5 Údaje o právech z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

2.6 Prodávající nenabízí uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

2.7 Prodávající nenabízí k prodeji digitální obsah.

2.8 Příjem objednávek na internetovém obchodě www.latkylouny.cz je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2.9 Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá pondělí – pátek od 9:00 do 14:00 hodin.

2.10 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupující, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

2.11 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to bezhotovostním převodem.

2.12 Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 těchto VOP.

2.13 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.14 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, v případě právnické osoby případně název nebo firma, identifikační číslo právnické osoby, DIČ, adresa, město, země, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa – tyto údaje budou uvedeny na Daňovém dokladu.

3.2 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.3 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího zadanou kupujícím. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.5 Zpracování všech nabídek probíhá maximálně do 7 pracovních dnů od objednání zboží.

3.6 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3.7 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.8 Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

3.9 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

3.10 Uzavřená kupní smlouva bude zaslána i kupujícímu a je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.11 Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci a/nebo do osobního předání zboží prodávajícím kupujícímu.

3.12 Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Platební podmínky

4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba předem bankovním převodem (platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet paní Jany Brindlerové vedený u Fio Banky, číslo účtu: 2201868657/2010). 
  • On-line úhrada platebními kartami MasterCard a Visa - úhrada prostřednictvím zabezpečené brány 3D Secure

4.2 Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

4.3 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

5. Dodání zboží

5.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.

5.2 Informace o způsobech dodání jsou uvedeny zde.

5.3 Osobní odběr zboží je možný pouze na adrese Vrchlického 322, Cítoliby. K osobnímu odběru bude kupující vyzván do tří až sedmi pracovních dnů od potvrzení o obdržení platby e-mailem o připravení zboží k vyzvednutí po předchozí telefonní domluvě na telefoním čísle +420 604 164 572. Vydání zboží je podmíněno předchozím uhrazením kupní ceny zboží.

5.4 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn po uplynutí 6-ti týdnů od zaslaného e-mailu, upozorňujícího na zboží připravené k osobnímu odběru, objednávku stornovat bez náhrady na vrácení zaplacení částky.

5.5 Zboží je možné zaslat kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Přepravci běžně dodávají zboží na jakékoli místo v ČR do 48 hodin od předání zásilky přepravci.

5.6 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

5.7 Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

5.8 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5.9 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Oznámení o zjištěných vadách je kupující povinen provéz písemnou formou (emailem), kde je povinen uvést zjištěné vady. Oznámení o zjištěných vadách kupující uplatňuje v sídle prodávajícího.

6.3 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

6.4 Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.5 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.6 Vracené zboží musí být v původním stavu, tj. nerozstříhané, neprané, nežehlené, popř. v původním obalu. Ve vracené zásilce musí být kopie daňového dokladu.

6.7 Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.8 U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.9 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

6.10 Kupující nemá práv z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

6.11 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době čtrnácti dnů od převzetí.

6.12 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

6.13 V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.15 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.16 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.17 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

6.18 Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na info@latkylouny.cz nebo korespondenčně na adresu Jana Brindlerová, Vrchlického 322, Cítoliby 439 02,  nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

6.19 V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady anebo bezplatné odstranění vady opravou, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu Jana Brindlerová, Vrchlického 322, Cítoliby 43902 společně s kopií prodejního dokladu.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

7.1 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@latkylouny.cz

7.2 Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3 Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

7.4 U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

7.5 Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.6 Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.7 Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8 V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

7.9 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

8.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

8.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

Jana Brindlerová